NEWS & 수주소식   
임직원공간  ENGLISH  SITEMAP  STORY

  홍보센터 > 수주소식


글쓴이 : 관리자 날짜 : 2016-06-23
제목 : (수주) 국도31호선 방림-장평1 도로건설공사 건설사업관리
 
1. 사업명 :  국도31호선 방림-장평1 도로건설공사 건설사업관리
 
2. 발주처 :  원주지방국토관리청
 
3. 수주액 :  1,779,878,100원
 
4. 수주일 :  2016. 6. 23