NEWS & 수주소식   
임직원공간  ENGLISH  SITEMAP  STORY

  홍보센터 > 수주소식


글쓴이 : 관리자 날짜 : 2018-04-27
제목 : (수주) 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업 외 1개 통합건설사업관리
 
1. 사업명 :  음봉지구 농어촌생활용수 개발사업 외 1개 통합건설사업관리
 
2. 발주처 :  조달청
 
3. 수주액 :  1,628,676,000원
 
4. 수주일 :  2018. 4. 27